حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 73395
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 4862
تعداد بازدید این ماه: 650
تعداد بازدید امروز: 27


انتخاب زبان
   

بنيانگذاران سمينار

دکتر حميدرضا ابراھيمي ويشکي   دانشگاه فردوسي مشھد

دکتر غلامحسين اسلام زاده         دانشگاه شيراز

دکتر سيد مسعود اميني             دانشگاه تربيت مدرس

دکتر عبدالرسول پورعباس            دانشگاه صنعتي امير کبير

دكتر محمدعلي پورعبدلله نژاد       دانشگاه فردوسي مشھد

دکتر سيد عليرضا حسينيون         دانشگاه شھيد بھشتي

دکتر محمدعلي دهقان               دانشگاه ولي عصر رفسنجان

دکتر علي رجالي                      دانشگاه اصفھان

دکتر مھدي رجبعلي پور              دانشگاه شھيد باھنر کرمان

دکتر عبدالحميد رياضي              دانشگاه صنعتي اميرکبير

دكتر طاھر قاسمي ھنري           دانشگاه خوارزمي

 دکتر رجبعلي کاميابي گل          دانشگاه فردوسي مشھد

دکتر محمود لشکري زاده بمي     دانشگاه اصفھان

دکتر عليرضا مدقالچي                دانشگاه خوارزمي

دكتر رسول نصر اصفھاني           دانشگاه صنعتي اصفھان


جستجو  تعداد بازدید کنندگان :73395
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.